فیلم آموزش اکسل مقدماتی

شروع 1399/01/01

پایان 1400/04/01

مبلغ نهایی 1,500,000 ريال

شروع: 1399/01/01

پایان: 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

کد : 98100

تخفیف در دوره مجازی :