فیلم آموزش داشبورد مدیریتی در اکسل مقدماتی

شروع 1399/01/04

پایان 1400/04/01

مبلغ نهایی 2,000,000 ريال

شروع: 1399/01/04

پایان: 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ قبل از تخفیف : 2,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 2,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 12:00ساعت

کد : 98103

تخفیف در دوره مجازی :