فیلم آموزش نرم افزار کلیک ویو

شروع 1399/01/07

پایان 1400/04/01

مبلغ نهایی 3,500,000 ريال

شروع: 1399/01/07

پایان: 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ قبل از تخفیف : 4,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 21:00ساعت

کد : 98106

تخفیف در دوره مجازی :