ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
کدنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادسطح دورهمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
100104کامفار1397/02/061397/02/2716:00افشارپی امین 3200000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 15.00-19.001397/02/05 10

دوره حضوری

100113الگوریتم های فراابتکاری1397/02/061397/03/1030:00سامعی حسین 4800000 پنجشنبه 9.00-14.001397/02/05 10

دوره حضوری

200113الگوریتم های فراابتکاری1397/02/061397/03/1030:00سامعی حسین 3890000 پنجشنبه 9.00-14.001397/02/05 7

دروه مجازی

توضیحات دوره
200104کامفار1397/02/061397/02/2716:00افشارپی امین 2750000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 15.00-19.001397/02/05 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
100108پریماورا1397/02/151397/02/1920:00غفاریان علی 4000000 شنبه 17.00-21.00 یکشنبه 17.00-21.00 دوشنبه 17.00-21.00 سه شنبه 17.00-21.00 چهارشنبه 17.00-21.001397/02/14 10

100111اکسل کاربردی (ویژه بازار کار)1397/02/241397/03/2820:00سامعی حسین 3800000 دوشنبه 17.30-20.00 چهارشنبه 17.30-20.001397/02/23 9

دوره حضوری

200120اکسل کاربردی (ویژه بازار کار)1397/02/271397/03/2420:00سامعی حسین 3160000 پنجشنبه 14.00-18.001397/02/26 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
100120اکسل کاربردی (ویژه بازار کار)1397/02/271397/03/2420:00سامعی حسین 3800000 پنجشنبه 14.00-18.001397/02/26 9

دوره حضوری

100102داشبورد مدیریتی با QlikView1397/02/271397/03/2420:00صادقی علی 4300000 پنجشنبه 9.00-13.001397/02/26 10

دوره حضوری

100107مقاله نویسی1397/02/281397/02/288:00امینی رضا 1650000 جمعه 9.00-17.001397/02/27 20

100105داشبورد مدیریتی در اکسل1397/03/051397/03/0816:00غفاریان علی 4000000 شنبه 17.00-21.00 یکشنبه 17.00-21.00 دوشنبه 17.00-21.00 سه شنبه 17.00-21.001397/03/04 12

100109برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP1397/03/111397/04/1524:00سامعی حسین 4200000 جمعه 9.00-13.001397/03/10 9

دوره حضوری

200109برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP1397/03/111397/04/1524:00سامعی حسین 3580000 جمعه 9.00-13.001397/03/10 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
100110برنامه نویسی اکسل به زبان VBA1397/03/191397/03/2320:00غفاریان علی 4500000 شنبه 17.00-21.00 یکشنبه 17.00-21.00 دوشنبه 17.00-21.00 سه شنبه 17.00-21.00 چهارشنبه 17.00-21.001397/03/18 10

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO