خودآموز پردیس نیکان
اکسل
الگوریتم های فراابتکاری
گوناگون

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO