خودآموز پردیس نیکان
الگوریتم های فراابتکاری
گوناگون

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO