فیلم آموزش اکسل مقدماتی

مبلغ نهایی 900,000 ريال

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 900,000 ريال

سطح دوره: مقدماتی

مدت دوره : 10:00ساعت

کد : 98100