اساتید برجسته

مهندس آرزو شیخی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

مهندس علی غفاریان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع

عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور
مدرک ارشد از دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین سامعی

دکترای مهندسی صنایع

عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور
مدرک دکترا از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دکتر سیدعلی صادقی عقیلی

دکترای مهندسی صنایع

مدرک دکترا از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مهندس امین افشارپی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مدرک ارشد از دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

مهندس بابک حسین زاده

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مدرک ارشد از دانشگاه تهران جنوب

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی تخصصی آموزشگاه پردیس نیکان رد کردن